නිළධාරී මණ්ඩලය

# නම ස්ථානය දුරකථනය ෆැක්ස්
1 රොමේෂ් ජයවර්ධන සභාපති 011-2424316 011-2333545
2 ආර්.අයි.විමලසේන මහත්මිය උප සභාපති 011-3137683 0112389891
3 ජේ. එම්. සමන් ජයසිංහ මහතා සාමාන්‍යාධීකාරී 0112389681 0112394678
4 අනුර ජයරත්න මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධීකාරී - අලෙවි 0112390921
5 විජිතා සෝමරත්න මහත්මිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධීකාරී - මුදල් 0112424317
6 චානක දොඩන්ගොඩගේ මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධීකාරී - අලෙවි 0112333549
7 අසංකා එස් ගුණසිංහ මහත්මිය සහකාර සාමාන්‍යාධීකාරී - අලෙවි 0112333551
8 කපිල බුලත්සිංහල මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධීකාරී - අලෙවි 0112390927
9 සුනිල් ජයරත්න මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධීකාරී - මුදල් 0112390929
10 කසුන් ජසූරිය මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධීකාරී - මුදල් 0112389893
11 මේජර් ජෙ.එම්.ඩ්.ඒ ක්‍රිශාන්ත (ආර් එස් පි විශ්‍රාමික ) ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිළධාරී 0114824844