ලග්න වාසනාව හඳුන්වාදෙන ඩබල් චාන්ස් මඟින් දිනුම් අවස්ථා දෙකක්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය  මඟින්  ලග්න වාසනාව ලොතරැයිපතට හඳුන්වාදෙන "ඩබල් චාන්ස්" නවතම ප‍්‍රවර්ධනය මඟින් ලොතරැයි මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට දැනට ලබා දෙන ත්‍යාග වලට අමතරව විශේෂ දිනුම් ඇදීමෙන්  අංක දෙක ගලපා තෑගි දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට සලසා දී ඇත.

ඒ අනුව විශේෂ දිනුම් ඇදී‍මෙන් තෝරනු ලබන  එක් අංකයක් සඳහා රු. 50/- ක්ද, අංක දෙකක් සඳහා  රු. 1000/- ක් ද හිමි

 මෙම ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහනට අදාල ප‍්‍රථම දිනුම් ඇදීම 2016ඔක්තොම්බර් 21වන සිකුරාදා දින  රතු පැහැති ලග්න වාසනා ටිකට් පතෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර   මෙම ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන තුලින් පුරා මාස 03ක් තුල විශාල අතිරේක මුදල් ත්‍යාග ප‍්‍රමාණයක් බිහි කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සැලසුම් කර ඇත.