“සුපර් බෝල් ලකී සීසන්” සමග මේ සීසන් එකේ ලක් එකේ කී එක අතටම ගන්න!

සංවර්ධන ලොතරැුයි මණ්ඩලයේ සුපර්බෝල් ලොතරැයිපතට හදුන්වාදෙන ”සුපර්බෝල් ලකී සීසන්” නවතම විශේෂ දිනුම් ඇදීම මගින් ලොතරැුයිපත් මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට තවත් සුපිරි ජයග‍්‍රහණ උදාකරගැනීමට අවස්ථාවක්.

දෙසැම්බර් 29 වනදාට යෙදී ඇති මෙම සුපර්බෝල් විශේෂ දිනුම් ඇදීමවන “සුපර්බෝල් ලකී සීසන්” වෙතින්