අලුත්ම තෑගි රසයක් සමඟම"සංවර්ධන වාසනාව" ආයෙත් ඇවිල්ලා !

ලොතරැයි වෙළඳපළට නව ප්‍රවනතාවයන් හඳුන්වාදීෙම්  ප්‍රමුඛයා යන විරුදාවලිය ලබා සිටින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය2016 ෙදසැම්බර් 22 වන දින සිට ත්‍යාග ලබා ගැනීමේ පිපාසයෙන් සිටින ලොතරැයි පාරිභෝගිකයින්ට අලුත්ම විදිෙහ තෑගි රසයක් ලබා ෙදන ලොතරැයියක් ෙවළද ෙපාලට හඳුන්වා දීමට කටයතු  කර ඇති බව පසුගියදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැවති මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවේ ප්‍රකාශ කරන ලදී.එසේම ෙමම වෙනස සමඟ මේ රටේ ලොතරැයි මිලදී ගන්නන්ගේ හදවතේ ලැගුම් ගෙන සිටි ප්‍රබලසන්නම් නාමයක් වන"සංවර්ධන වාසනාව" සන්නම් නාමයත් සමඟ ෙමම නව තෑගි රසය ඇති ටිකට් පත ලෙස එළි දක්වා ඇත.

ෙමහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මහා ජයමල්ල ලෙස රු.5,000,000/- ද සුපිරි ජයමල්ල ලෙස රු.2,000,000/- හා ජයමල්ල ලෙස රු 1,000,000/- කින් ඇරඹෙන වැඩිවන ජයමලු 3ක් සමඟ තවත් රු 500,000/- ත්‍යාගයන් හා‍ පසුපෙල හා මැදපෙල විශාල ත්‍යාගයන් ප්‍රමාණයක් බිහිවන පරිදි ෙමම ලොතරැයිය නිර්මාණය කර තිබීමයි.