සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතවරුන් සඳහා පුරප්පාඩු

ත්‍යාග මුදල් වශයෙන් රුපියල් මිලියන ගණන් පිරිනමමින් හා ලාභ වශයෙන් උපයන මුදල් මිලියන ගණන් ජනපති අරමුදලට හා මහපොළ අරමුදලට දායක කරමින් ආරම්භයේ පටන්ම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා දේශයට ලබා දී ඇත්තේ අතිවිශාල දායකත්වයකි.

පෙරටත් වඩා වැඩි දායක්තවයක්  ලබාදීම උදෙසා 2017 වර්ෂයට දිවයින් පුරා අලූතින් නියෝජිතවරුන් බඳවා ගැනීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය අදහස් කර ඇත. එම නියෝජිතවරුන්ගේ කැපවීම මගින් ඔවුන්ගේ අනාගතය වඩා සුබදායක කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඇපකැප වී සිටියි.

•        කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය.

•        ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය.

•        කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය.

•        අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය.

•        ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය.

•        මාතර දිස්ත්‍රික්කය.

•        පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය.

•        මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය.

යන දිස්ත්‍රික්කවලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ලැබේ.

 

ඔබ විසින් සමුපූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් හැකි ඉක්මණින් පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමුකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

සභාපති ,

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය,

අංක 356  අචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත,

යුනියන් පෙදෙස,

කොළඹ 02.