මුදල් යොමු වන්නේ කොතැනකටද ?

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ලැබුවේ ජනාධිපති අරමුදලට හා මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාර අරමුදලට අරමුදල් එක්රැස් කිරීම උදෙසාය. ඒ බැවින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සියලුම ලාභ ජනාධිපති අරමුදලට යවනු ලැබේ.ඒ අනුව පසුගිය වසර 32ක කාලයක් තුල සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 19289ක් ජනාධිපති අරමුදලට ප්‍රේෂණය කර ඇත.

 

වසර   

දායකත්වය(Rs.)

1983

44,237,060.00

1984

58,031,803.00

1985 163,261,184.00
1986 137,652,000.00
1987 86,719,261.00
1988 74,556,972.00
1989 68,918,937.00
1990 123,168,880.00
1991 242,156,661.00
1992 356,895,000.00

1993

337,058,456.00

1994

343,655,958.00

1995

371,531,964.00

1996

423,240,483.00

1997

477,721,718.00

1998

405,254,716.00

1999

361,659,000.00

2000

412,020,474.00

2001

485,569,253.00

2002

781,184,056.00

2003

631,688,294.00

2004

753,042,442.00

2005

982,142,157.00

2006 835,803,874.00
2007

787,069,962.00

2008 720,307,848.00
2009 714,413,676.00
2010 992,985,592.00
2011 1,376,035,051.00
2012 1,656,510,671.00
2013 2,024,438,341.00
2014 2,060,462,639.00
Total      19,289,394,383.00