ලග්න වාසනාව

ක්‍රීඩා ක්‍රමවේදය

1වැනි අදියර - බෝල 61කින් 4ක් තොර ගනු ලැබේ.

2වැනි අදියර - රාශි චක්‍රයේ සංකේත 12න, එක ලග්න සංකේත තොර ගනු ලැබේ.

 

දිනුම් අදින දිනය

නිල් පැහැති ටිකට් පත් සතියේ සෑම අඟහරුවාදා ද

රතු පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම සිකුරාදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

 

රූපවාහිනී ප්‍රචාරණ වේලාව

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නාලිකා අංක 1මගින් අඟහරුවාදා හා

සිකුරාදා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30ට

'අයි' නාලිකාව මගින් බදාදා හා සෙනසුරාදා දිනයන්හි උදෑසන 8.00ට

 

ත්‍යාග රටාව                                                                      ත්‍යාග මුදල (රු.)

ගැලපීම                                       

ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා                                                          20.00            

ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා                                                                40.00                     

ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා                                                           1,000.00

අංක 4ක් සඳහා                                                                 500,000.00

ඕනෑම එක් අංකයක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා                           60.00

ඕනෑම අංක 2ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා                              200.00

ඕනෑම අංක 3ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා                         10,000.00

අංක 4හා ලග්න සංකේතය ගැලපේ නම්                          2,000,000.00හෝ එදිනට නියමිත සුපිරි ජයමල්ල හිමිවේ