ගැලැක්සි ස්ටාර්

ක්‍රීඩා ක්‍රමවේදය

ජයග්‍රාහී අංක 4 - එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 60ක් අතරෙන් අංක 4ක් තෝරාගනු ලැබේ

තරු අංකය - තවත් යන්ත්‍රයකින් බෝල 12 කින් යුත් අංක අතරින් එක අංකයක් තෝරා  ලැබේ

.රුපවාහිනී ප්‍රචාරණ වේලාව

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම ඉරිදා හා බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30ට 'අයි' නාලිකාව ඔස්සේ උදෑසන 8.00ට

 

ත්‍යාග රටාව

ගැලපීම                                                                      ත්‍යාග මුදල (රු.)

සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා                           20.00

ඕනෑම එක් අංකයක් සමග සුපිරි අංකයක් සඳහා                      60.00

සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා                                 40.00

ඕනෑම අංක 2ක් සමග සුපිරි අංකය සඳහා                             200.00

සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා                            1,000.00

ඕනෑම අංක 3ක් සමග සුපිරි අංකය සඳහා                         10,000.00

සුපිරි අංකය හැර අංක 4ක් සඳහා                                    500,000.00

තෝරාගත් අංක 4ම සමග සුපිරි අංකය ගැලපේනම්        2,000,000.00 එදිනට නියමිත සුපිරි ජයමල්ල හිමි වේ .