ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර
සෙනසුරාදා  2017-02-18  2845  07  14  44  69  72 
බදාදා  2017-02-15  2844  17  19  62  66  61 
සෙනසුරාදා  2017-02-11  2843  33  34  48  69  19 
බදාදා  2017-02-08  2842  42  43  48  75  09 
සෙනසුරාදා  2017-02-04  2841  05  35  38  50  66 
බදාදා  2017-02-01  2840  10  16  37  45  38 
සෙනසුරාදා  2017-01-28  2839  06  25  55  61  24 
බදාදා  2017-01-25  2838  01  12  46  62  03 
සෙනසුරාදා  2017-01-21  2837  41  50  53  66  49 
බදාදා  2017-01-18  2836  12  43  44  75  22 
සෙනසුරාදා  2017-01-14  2835  21  26  36  67  16 
බදාදා  2017-01-11  2834  13  34  61  65  74 
සෙනසුරාදා  2017-01-07  2833  02  22  48  56  17 
බදාදා  2017-01-04  2832  12  22  29  55  27 
සෙනසුරාදා  2016-12-31  2831  22  38  57  65  26 
බදාදා  2016-12-28  2830  42  52  64  65  43 
සෙනසුරාදා  2016-12-24  2829  08  10  37  54  19 
බදාදා  2016-12-21  2828  48  60  63  71  12 
සෙනසුරාදා  2016-12-17  2827  16  17  43  69  29 
බදාදා  2016-12-14  2826  39  41  62  73  34 
සෙනසුරාදා  2016-12-10  2825  04  16  35  63  09 
බදාදා  2016-12-07  2824  20  46  54  57  32 
සෙනසුරාදා  2016-12-03  2823  01  16  24  71  12 
බදාදා  2016-11-30  2822  17  47  65  67  12 
සෙනසුරාදා  2016-11-26  2821  17  18  29  58  16 
බදාදා  2016-11-23  2820  33  42  50  53  44 
සෙනසුරාදා  2016-11-19  2819  31  35  50  73  14 
බදාදා  2016-11-16  2818  44  59  67  70  45 
සෙනසුරාදා  2016-11-12  2817  08  33  49  52  21 
බදාදා  2016-11-09  2816  23  26  55  69  62 
සෙනසුරාදා  2016-11-05  2815  07  47  61  63  26 
බදාදා  2016-11-02  2814  35  57  64  70  59 
සෙනසුරාදා  2016-10-29  2813  17  23  38  47  64 
බදාදා  2016-10-26  2812  24  63  66  75  46 
සෙනසුරාදා  2016-10-22  2811  14  29  43  46  05 
බදාදා  2016-10-19  2810  07  29  60  67  55 
සෙනසුරාදා  2016-10-15  2809  40  56  64  74  07 
බදාදා  2016-10-12  2808  10  12  47  66  46 
සෙනසුරාදා  2016-10-08  2807  03  10  21  38  59 
බදාදා  2016-10-05  2806  30  39  53  70  21 
සෙනසුරාදා  2016-10-01  2805  06  61  72  74  18 
බදාදා  2016-09-28  2804  08  21  37  69  04 
සෙනසුරාදා  2016-09-24  2803  04  06  37  68  40 
බදාදා  2016-09-21  2802  23  41  48  60  13 
සෙනසුරාදා  2016-09-17  2801  01  45  55  64  34 
බදාදා  2016-09-14  2800  36  49  52  56  34 
සෙනසුරාදා  2016-09-10  2799  11  12  18  53  05 
බදාදා  2016-09-07  2798  21  25  47  49  54 
සෙනසුරාදා  2016-09-03  2797  37  39  51  56  09 
බදාදා  2016-08-31  2796  18  53  61  66  26 
සෙනසුරාදා  2016-08-27  2795  04  12  46  47  23 
බදාදා  2016-08-24  2794  13  36  60  63  68 
සෙනසුරාදා  2016-08-20  2793  11  39  46  61  24 
බදාදා  2016-08-17  2792  02  23  29  61  04 
සෙනසුරාදා  2016-08-13  2791  19  27  56  58  20 
බදාදා  2016-08-10  2790  15  26  47  63  20 

56 Records Total