பணி நேரங்கள்

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் அலுவலகப் பணி நேரங்கள்

·         அ.லொ.ச தலைமை அலுவலகம் இலக்கம் 356, கலாநிதி கொல்வின் ஆர் டி சில்வா மாவத்தை, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02, இலங்கை எனும் முகவரியில் அமைந்துள்ளது.

·         திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை மு.ப. 8.30 முதல் பி.ப.4.15 வரை

·         வெற்றியாளர்களுக்குப் பரிசு வழங்குதல்

திங்கள் முதல் சனி வரை மு.ப.9.00 முதல் பி.ப 3.00 வரை