பெரும் பரிசுக் கொடுப்பனவுகள்

இலங்கையிலுள்ளலொத்தர்நடத்துனர்களில்அதிகூடியபரிசுத்தொகைகளைவழங்கும் நிறுவனமாகஅ.லொ.ச. விளங்குவதைநாம்மகிழ்ச்சியுடன்அறியத்தருகிறோம்.

2010 ஆம்ஆண்டில்நாம்வழங்கியபரிசுகள்இவை:

‘சனிக்கிழமைஅதிர்ஷ்டம்வெற்றியாளர்களுக்குரூபா1022 மில்லியனைபகிர்ந்தளித்துள்ளது.

‘அபிவிருத்திஅதிர்ஷ்டம்வெற்றியாளர்களுக்குரூபா983 மில்லியனைபகிர்ந்தளித்துள்ளது

‘ஜயோதா’வெற்றியாளர்களுக்குரூபா811 மில்லியனைபகிர்ந்தளித்துள்ளது

‘ஜனஜய’வெற்றியாளர்களுக்குரூபா271 மில்லியனைபகிர்ந்தளித்துள்ளது

‘உடனடிஅதிர்ஷ்டம்வெற்றியாளர்களுக்குரூபா329 மில்லியனைபகிர்ந்தளித்துள்ளது