பணியாளர் தகவல்

பணிப்பாளர் சபை   

 தலைவர்/ பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி

     திரு.ரொமேஷ் ஜயவர்தன

உப தலைவர்

·       திருமதி.ஆர் .ஐ .எம்.விமலசேன

ஜனாதிபதி நிதியம்

         திரு. டீ.என்.நாணாயக்கார

ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்  மகாபொல உயர் கல்வி புலமைப் பரிசில் நம்பிக்கை நிதியம்

·        டொக்டர்.விக்ரம் வீரசூரிய

கணக்கியற் சேவைகள் பிரிவு நிதி திட்டமிடல் அமைச்சு

-        திரு.எம்.எஸ்.டி.ரணசிறி

 

 

முகாமைத்துவ அணி

·           தலைவர்/ பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி- திரு.ரொமேஷ் ஜயவர்தன

-           உப தலைவர் - திருமதி.ஆர் .ஐ .எம்.விமலசேன

·           பொது முகாமையாளர் -   திரு.ஜே.எம்.எஸ்.என்.ஜெயசிங்ஹ

·           பிரதி பொது முகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்) – திரு.டபிள்யூ கே ஏ ஏ ஜயரத்ன

·           பதில் பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி) – செல்வி விஜிதா சோமரத்ன

·           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி) – திரு சுனில் ஜயரத்ன

·           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி)  - திரு கசுன் ஜயசூரிய

-           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி) - திரு.நிஷான் பிரியந்த பெரேரா

·           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)- திரு சானக தொடங்கொடகே

·           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)- திருமதி.அசங்கா எஸ்.குணசிங்க

·           உதவிப் பொது முகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)- திரு.கபில புளத்சிங்கள