சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

போட்டி முறை:

4 வெற்றி இலக்கங்கள். 70 பந்துகளில் 04 இலக்கங்கள் ஓர் இயந்திரத்திலிருந்து தெரிவுசெய்யப்படும்.

போனஸ் இலக்கம் – அதே இயந்திரத்திலிருந்து எஞ்சிய 66 பந்துகளில் ஓர் இலக்கம் தெரிவுசெய்யப்படும்

ஆங்கில எழுத்து – வேறொரு இயந்திரத்திலிருந்து 26 ஆங்கில அரிச்சுவடி எழுத்துக்களில் 01தெரிவுசெய்யப்படும்

சீட்டிழுப்புத் தினங்கள்:

ஊதா நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் பச்சை நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்:

       இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை பி.ப 9.30

       ச்சனல் ஐ இல் வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மு.ப 8.00

பரிசுக் கட்டமைப்பு:

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 1இலக்கம்

20.00

ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள்

100.00

ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள்

1000.00

4 இலக்கங்கள்

10,00,000.00

ஏதேனும் 1 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து

40.00

ஏதேனும் 2 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து

1,000.00

ஏதேனும் 3 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து

10,000.00

4 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து

100,00,000.00 அல்லது ஜக்பொட்

ஏதேனும் 1 இலக்கம்+ போனஸ் இலக்கம்

100.00

ஏதேனும் 2 இலக்கம்+ போனஸ் இலக்கம்

500.00

ஏதேனும் 3 இலக்கம்+ போனஸ் இலக்கம்

100,000.00

ஏதேனும் 1 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து +போனஸ் இலக்கம்

200.00

ஏதேனும் 2 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து +போனஸ் இலக்கம்

1,500.00

ஏதேனும் 3 இலக்கம்+ ஆங்கில எழுத்து +போனஸ் இலக்கம்

150,000.00

 

 

 ரத்தரன் வரம

 

இரண்டாவது வெற்றி இலக்கங்கள் பிரதான சீட்டிழுப்பின் பின்னர் எஞ்சியுள்ள 65 பந்துகளிலிருந்தும் 25 ஆங்கில எழுத்துகளிலிருந்தும் தெரிவுசெய்யப்படும்.

பரிசுக் கட்டமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

03 இலக்கம் பொருந்தினால்

500.00

04 இலக்கம் பொருந்தினால்

100,000.00

04 இலக்கமும் ஆங்கில எழுத்தும் பொருந்தினால்

தங்க நாணய ஜக்பொட்