கலெக்ஸி ஸ்டார்  

 

போட்டி முறை:

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 60 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.

 

நட்சத்திர இலக்கம் – மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 12 பந்துகளிலிருந்து ஒர் (01) இலக்கம் தெரிவு செய்யப்படும்.

 

சீட்டிழுப்புத் தினங்கள்:

வாரத்தின் ஒவ்வொரு ஞாயிறு மற்றும்புதன் கிழமைகளில் ‘கலெக்ஸி ஸ்டார்  ’சீட்டிழுக்கப்படும்.

 

ஒளிபரப்பு நேரம்:

       இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் ஞாயிறு மற்றும் வியாழக்கிழமை பி.ப 9.30

ச்சனல் ஐ இல் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 8.00

பரிசுக் கட்டமைப்பு:

 

   

 

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

 

  நட்சத்திர இலக்கம்

                                       20.00

 

 

 ஏதேனும் 1இலக்கம்

20.00

 

 

ஏதேனும் 1இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம்

60.00

 

 

 ஏதேனும் 2 இலக்கம்

40.00

 

 

ஏதேனும் 2 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம்

200.00

 

 

 ஏதேனும் 3 இலக்கம்

1,000.00

 

 

ஏதேனும் 3 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம்

10,000.00

 

 

 ஏதேனும் 4 இலக்கம்

5,00,000.00

 

 

4 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம்

2,000,000.00 அல்லது குறித்த ஜக்பொட்