நியத்த ஜய

போட்டி முறை:

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 65 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.

 

ஒர் ஆங்கில எழுத்து– மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 26 ஆங்கில அரிச்சுவடி எழுத்துகளிலிருந்து ஒர் (01) எழுத்து தெரிவு செய்யப்படும்.

 

சீட்டிழுப்புத் தினங்கள்:

மஞ்சள் நிறச் சீட்டு வாரத்தின் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும்

நீல நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்:

       இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல்1 இல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை பி.ப 9.45

       ச்சனல் ஐ இல் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை மு.ப 8.00

 

பரிசுக் கட்டமைப்பு:

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஆங்கில எழுத்துக்கு

20.00

ஏதேனும் 01இலக்கம்

20.00

ஏதேனும் 02இலக்கம்

60.00

ஏதேனும் 03இலக்கம்

1,000.00

04இலக்கம்

1,000,000.00

ஆங்கில எழுத்துடன் ஏதேனும் 01இலக்கம்

40.00

ஆங்கில எழுத்துடன் ஏதேனும் 02இலக்கம்

1,000.00

ஆங்கில எழுத்துடன் ஏதேனும் 03இலக்கம்

50,000.00

ஆங்கில எழுத்துடன்04இலக்கம்

10,000,000.00