பரிசுக் கட்டமைப்பு:

       

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு( ரூபாவில்)

 
 

 ஆங்கில எழுத்துக்கு

20.00

 
 

ஏதேனும் 1இலக்கத்திற்கு

20.00

 
 

ஏதேனும் 2 இலக்கங்களிற்கு

100.00

 
 

ஏதேனும் 3 இலக்கங்களிற்கு

2,000.00

 
 

4 இலக்கங்களிற்கு

1,000,000.00

 
 

ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து

40.00

 
 

ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து

200.00

 
 

ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து

5,000.00

 
 

4 இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து

30,000,000.00 அல்லது அன்றைய ஜக்பொட்

 
 

ஏதேனும் 03 இலக்கங்ளுடன் போனஸ்இலக்கத்திற்கு

    100,000.00