ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் முடிவுகள்  
தினம் சீட்டிழுப்பு திகதி சீட்டிழுப்பு இலக்கம் இல. 1 இல. 2 இல. 3 இல. 4 போனஸ் எழுத்து ரத்தரங் வரம
புதன்  2017-01-18  2836  12  43  44  75  22 
சனி  2017-01-14  2835  21  26  36  67  16 
புதன்  2017-01-11  2834  13  34  61  65  74 
சனி  2017-01-07  2833  02  22  48  56  17 
புதன்  2017-01-04  2832  12  22  29  55  27 
சனி  2016-12-31  2831  22  38  57  65  26 
புதன்  2016-12-28  2830  42  52  64  65  43 
சனி  2016-12-24  2829  08  10  37  54  19 
புதன்  2016-12-21  2828  48  60  63  71  12 
சனி  2016-12-17  2827  16  17  43  69  29 
புதன்  2016-12-14  2826  39  41  62  73  34 
சனி  2016-12-10  2825  04  16  35  63  09 
புதன்  2016-12-07  2824  20  46  54  57  32 
சனி  2016-12-03  2823  01  16  24  71  12 
புதன்  2016-11-30  2822  17  47  65  67  12 
சனி  2016-11-26  2821  17  18  29  58  16 
புதன்  2016-11-23  2820  33  42  50  53  44 
சனி  2016-11-19  2819  31  35  50  73  14 
புதன்  2016-11-16  2818  44  59  67  70  45 
சனி  2016-11-12  2817  08  33  49  52  21 
புதன்  2016-11-09  2816  23  26  55  69  62 
சனி  2016-11-05  2815  07  47  61  63  26 
புதன்  2016-11-02  2814  35  57  64  70  59 
சனி  2016-10-29  2813  17  23  38  47  64 
புதன்  2016-10-26  2812  24  63  66  75  46 
சனி  2016-10-22  2811  14  29  43  46  05 
புதன்  2016-10-19  2810  07  29  60  67  55 
சனி  2016-10-15  2809  40  56  64  74  07 
புதன்  2016-10-12  2808  10  12  47  66  46 
சனி  2016-10-08  2807  03  10  21  38  59 
புதன்  2016-10-05  2806  30  39  53  70  21 
சனி  2016-10-01  2805  06  61  72  74  18 
புதன்  2016-09-28  2804  08  21  37  69  04 
சனி  2016-09-24  2803  04  06  37  68  40 
புதன்  2016-09-21  2802  23  41  48  60  13 
சனி  2016-09-17  2801  01  45  55  64  34 
புதன்  2016-09-14  2800  36  49  52  56  34 
சனி  2016-09-10  2799  11  12  18  53  05 
புதன்  2016-09-07  2798  21  25  47  49  54 
சனி  2016-09-03  2797  37  39  51  56  09 
புதன்  2016-08-31  2796  18  53  61  66  26 
சனி  2016-08-27  2795  04  12  46  47  23 
புதன்  2016-08-24  2794  13  36  60  63  68 
சனி  2016-08-20  2793  11  39  46  61  24 
புதன்  2016-08-17  2792  02  23  29  61  04 
சனி  2016-08-13  2791  19  27  56  58  20 
புதன்  2016-08-10  2790  15  26  47  63  20 
சனி  2016-08-06  2789  26  51  52  63  31 
புதன்  2016-08-03  2788  22  26  44  63  69 
சனி  2016-07-30  2787  35  41  50  64  42 
புதன்  2016-07-27  2786  02  22  23  50  57 
சனி  2016-07-23  2785  01  21  33  64  39 
புதன்  2016-07-20  2784  04  14  20  53  41 

53 Records Total