සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • නියත ජය
  Rs.24,556,571/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.14,700,729/-

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.80,763,336/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

සුපර් බෝල් - 633 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 05
 • 12
 • 15
 • 54
 • J

Rs.40,324,508

ජයෝදා - 1352 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

  ජයෝදා
 • 22
 • 35
 • 40
 • 47
 • W

Rs.10,000,000

ශනිදා වාසනාව - 2859 | 2017-මාර්තු-27 සදුදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 22
 • 24
 • 46
 • 61
 • 15
 • Z

Rs.53,919,197

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 147 | 2017-මාර්තු-26 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 17
 • 24
 • 36
 • 40
 • 05

Rs.2,000,000

ලග්න වාසනාව - 2113 | 2017-මාර්තු-26 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 02
 • 37
 • 43
 • 51
 • zodiac_sign

Rs.14,700,729

කෝටිපති ශනිදා - 117 | 2017-මාර්තු-26 ඉරිදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 31
 • 55
 • 59
 • 70
 • Q

Rs.80,763,336

සංවර්ධන වාසනාව - 28 | 2017-මාර්තු-25 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 18
 • 19
 • 24
 • 61
 • 05
 • zodiac_sign

Rs.9,335,562

නියත ජය - 551 | 2017-මාර්තු-24 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 28
 • 46
 • 51
 • 56
 • V

Rs.24,556,571

සංවර්ධන ලක්ෂපති - 54 | 2017-මාර්තු-22 බදාදා

  සංවර්ධන ලක්ෂපති
 • 05
 • 08
 • 31

Rs.100,000

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න