සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ගැලැක්සි ස්ටාර්
  Rs.4,205,880/-

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.88,428,160/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,533,104/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.51,380,330/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සංවර්ධන වාසනාව - 129 | 2018-මාර්තු-24 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 08
 • 21
 • 24
 • 60
 • 03
 • zodiac_sign

Rs.11,050,676

සුපර් බෝල් - 784 | 2018-මාර්තු-24 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • 14
 • 18
 • 28
 • 56
 • V

Rs.59,145,924

අද කෝටිපති - 206 | 2018-මාර්තු-24 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • 05
 • 58
 • 59
 • 63
 • I

Rs.51,380,330

ශනිදා වාසනාව - 3011 | 2018-මාර්තු-24 සෙනසුරාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 12
 • 36
 • 38
 • 56
 • 24
 • G

Rs.35,909,485

නියත ජය - 654 | 2018-මාර්තු-23 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 08
 • 25
 • 39
 • 48
 • Z

Rs.12,864,220

ලග්න වාසනාව - 2269 | 2018-මාර්තු-23 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 34
 • 36
 • 55
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.2,533,104

කෝටිපති ශනිදා - 270 | 2018-මාර්තු-23 සිකුරාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 28
 • 37
 • 49
 • 50
 • B

Rs.88,428,160

ජයෝදා - 1452 | 2018-මාර්තු-22 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 11
 • 13
 • 50
 • 59
 • I

Rs.18,605,108

දස ලක්ෂපති - 50 | 2018-මාර්තු-21 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 06
 • 11
 • 17
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 245 | 2018-මාර්තු-18 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 40
 • 43
 • 52
 • 55
 • 01

Rs.4,205,880

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න