සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ජයෝදා
  Rs.17,205,520/-

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.30,792,985/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.56,363,492/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.52,913,075/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 241 | 2018-පෙබ-25 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 04
 • 17
 • 24
 • 32
 • 05

Rs.3,679,380

ලග්න වාසනාව - 2255 | 2018-පෙබ-25 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 02
 • 16
 • 32
 • 43
 • zodiac_sign

Rs.12,187,092

කෝටිපති ශනිදා - 259 | 2018-පෙබ-25 ඉරිදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 32
 • 72
 • 76
 • 80
 • T

Rs.85,812,820

අද කෝටිපති - 179 | 2018-පෙබ-25 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • 09
 • 49
 • 58
 • 70
 • D

Rs.52,913,075

සංවර්ධන වාසනාව - 121 | 2018-පෙබ-24 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 14
 • 22
 • 23
 • 58
 • 05
 • zodiac_sign

Rs.9,955,620

සුපර් බෝල් - 772 | 2018-පෙබ-24 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • 15
 • 32
 • 57
 • 69
 • W

Rs.56,363,492

ශනිදා වාසනාව - 2999 | 2018-පෙබ-24 සෙනසුරාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 01
 • 06
 • 12
 • 14
 • 51
 • X

Rs.30,792,985

නියත ජය - 646 | 2018-පෙබ-23 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 18
 • 24
 • 27
 • 63
 • R

Rs.11,605,272

ජයෝදා - 1444 | 2018-පෙබ-22 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 14
 • 16
 • 30
 • 54
 • Z

Rs.17,205,520

දස ලක්ෂපති - 46 | 2018-පෙබ-21 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 04
 • 30
 • 49
 • H
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න