සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.102,405,512/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,517,700/-

 • නියත ජය
  Rs.10,684,632/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.56,060,040/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සංවර්ධන වාසනාව - 76 | 2017-සැප්තැ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 21
 • 23
 • 28
 • 32
 • 04
 • zodiac_sign

Rs.17,017,622

සුපර් බෝල් - 705 | 2017-සැප්තැ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 06
 • 10
 • 14
 • 29
 • K

Rs.60,138,140

ජයෝදා - 1400 | 2017-සැප්තැ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 18
 • 23
 • 26
 • 61
 • E

Rs.10,570,300

අද කෝටිපති - 22 | 2017-සැප්තැ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  අද කෝටිපති
 • 14
 • 18
 • 41
 • 66
 • D

Rs.56,060,040

ශනිදා වාසනාව - 2932 | 2017-සැප්තැ-20 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 20
 • 29
 • 46
 • 64
 • 08
 • J

Rs.42,715,565

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 196 | 2017-සැප්තැ-20 බදාදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 02
 • 22
 • 34
 • 45
 • 11

Rs.2,157,352

දස ලක්ෂපති - 24 | 2017-සැප්තැ-20 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 22
 • 32
 • 45
 • R
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

නියත ජය - 601 | 2017-සැප්තැ-19 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 18
 • 37
 • 54
 • 56
 • D

Rs.10,684,632

ලග්න වාසනාව - 2187 | 2017-සැප්තැ-19 අඟහරුවාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 24
 • 36
 • 52
 • 57
 • zodiac_sign

Rs.2,517,700

කෝටිපති ශනිදා - 191 | 2017-සැප්තැ-19 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 03
 • 16
 • 18
 • 36
 • B

Rs.102,405,512

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න