සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.51,232,815/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.45,516,584/-

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.5,856,264/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.51,981,215/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

කෝටිපති ශනිදා - 216 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 39
 • 47
 • 55
 • 80
 • C

Rs.75,299,928

ලග්න වාසනාව - 2212 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 09
 • 11
 • 32
 • 43
 • zodiac_sign

Rs.3,726,552

නියත ජය - 618 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 27
 • 32
 • 37
 • 50
 • C

Rs.13,513,820

ජයෝදා - 1416 | 2017-නොවැ-16 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 06
 • 11
 • 37
 • 55
 • W

Rs.12,209,260

දස ලක්ෂපති - 32 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 09
 • 33
 • 42
 • A
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 212 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 06
 • 22
 • 57
 • 58
 • 07

Rs.4,419,856

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න