සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.46,965,620/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.42,598,496/-

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.18,119,758/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.64,413,420/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

නියත ජය - 610 | 2017-ඔක්-20 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 42
 • 43
 • 52
 • 65
 • M

Rs.12,231,800

ලග්න වාසනාව - 2200 | 2017-ඔක්-20 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 12
 • 38
 • 56
 • 58
 • zodiac_sign

Rs.3,550,456

කෝටිපති ශනිදා - 204 | 2017-ඔක්-20 සිකුරාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 11
 • 40
 • 42
 • 43
 • E

Rs.75,754,984

අද කෝටිපති - 51 | 2017-ඔක්-20 සිකුරාදා

  අද කෝටිපති
 • 01
 • 03
 • 11
 • 26
 • E

Rs.64,413,420

සංවර්ධන වාසනාව - 84 | 2017-ඔක්-19 බ්‍රහස්පතින්දා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 12
 • 17
 • 20
 • 40
 • 06
 • zodiac_sign

Rs.18,119,758

සුපර් බෝල් - 717 | 2017-ඔක්-19 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 15
 • 22
 • 59
 • 73
 • M

Rs.42,598,496

ජයෝදා - 1408 | 2017-ඔක්-19 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 19
 • 24
 • 33
 • 60
 • Z

Rs.10,741,276

ශනිදා වාසනාව - 2944 | 2017-ඔක්-18 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 01
 • 19
 • 29
 • 71
 • 25
 • O

Rs.46,965,620

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 204 | 2017-ඔක්-18 බදාදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 23
 • 42
 • 46
 • 56
 • 06

Rs.3,277,848

දස ලක්ෂපති - 28 | 2017-ඔක්-18 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 01
 • 50
 • 51
 • I
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න