அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.78,266,388/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.4,431,444/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.61,165,590/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 101 | 2017-மார்கழி-16 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 35
 • 41
 • 46
 • 61
 • 06
 • zodiac_sign

Rs.7,087,584

சுப்பர் போல் - 742 | 2017-மார்கழி-16 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 09
 • 23
 • 31
 • 55
 • C

Rs.49,240,128

அத கோடிபதி - 108 | 2017-மார்கழி-16 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 25
 • 38
 • 43
 • 67
 • L

Rs.61,165,590

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2969 | 2017-மார்கழி-16 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 19
 • 31
 • 35
 • 72
 • 25
 • L

Rs.33,850,105

நியத்த ஜய - 626 | 2017-மார்கழி-15 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 35
 • 49
 • 51
 • 53
 • G

Rs.10,171,676

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2224 | 2017-மார்கழி-15 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 27
 • 48
 • 52
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.4,431,444

கோடிபதி சனிதா - 228 | 2017-மார்கழி-15 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 05
 • 25
 • 50
 • 80
 • N

Rs.78,266,388

ஜயோதா - 1424 | 2017-மார்கழி-14 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 11
 • 26
 • 44
 • 65
 • A

Rs.13,604,696

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 220 | 2017-மார்கழி-13 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 09
 • 42
 • 43
 • 49
 • 11

Rs.5,514,888

தசலக்ஷபதி - 36 | 2017-மார்கழி-13 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 06
 • 09
 • 25
 • D
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்