அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • நியத்த ஜய
  Rs.27,925,851/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,489,580/-

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.88,139,000/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

சுப்பர் போல் - 656 | 2017-வைகாசி-29 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 11
 • 46
 • 59
 • 73
 • E

Rs.46,866,268

ஜயோதா - 1367 | 2017-வைகாசி-29 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 08
 • 17
 • 56
 • 67
 • J

Rs.12,440,820

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2883 | 2017-வைகாசி-29 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 08
 • 11
 • 17
 • 23
 • 54
 • D

Rs.63,506,037

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 163 | 2017-வைகாசி-28 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 15
 • 51
 • 59
 • 60
 • 05

Rs.3,646,976

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2138 | 2017-வைகாசி-28 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 04
 • 05
 • 32
 • 51
 • zodiac_sign

Rs.2,489,580

கோடிபதி சனிதா - 142 | 2017-வைகாசி-28 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 08
 • 34
 • 53
 • 74
 • D

Rs.88,139,000

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 43 | 2017-வைகாசி-27 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 27
 • 47
 • 51
 • 61
 • 03
 • zodiac_sign

Rs.11,802,130

நியத்த ஜய - 568 | 2017-வைகாசி-26 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 32
 • 35
 • 38
 • 46
 • T

Rs.27,925,851

தசலக்ஷபதி - 7 | 2017-வைகாசி-24 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 05
 • 38
 • 40
 • E
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்