அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • தசலக்ஷபதி
  Rs.2,295,000/-

 • கலெக்ஸி ஸ்டார்
  Rs.2,408,900/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.41,571,985/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.59,030,075/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

நியத்த ஜய - 637 | 2018-தை-23 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 12
 • 19
 • 25
 • 55
 • U

Rs.10,163,184

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2241 | 2018-தை-23 செவ்வாய்க்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 42
 • 44
 • 46
 • 47
 • zodiac_sign

Rs.8,807,544

கோடிபதி சனிதா - 245 | 2018-தை-23 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 15
 • 41
 • 50
 • 52
 • A

Rs.82,591,112

அத கோடிபதி - 146 | 2018-தை-23 செவ்வாய்க்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 35
 • 41
 • 52
 • 57
 • Y

Rs.59,030,075

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2985 | 2018-தை-22 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 37
 • 50
 • 60
 • 67
 • 34
 • F

Rs.41,571,985

ஜயோதா - 1435 | 2018-தை-22 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 01
 • 26
 • 29
 • 42
 • W

Rs.15,526,924

சுப்பர் போல் - 758 | 2018-தை-22 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 12
 • 24
 • 31
 • 40
 • Y

Rs.53,022,960

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 231 | 2018-தை-21 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 07
 • 30
 • 31
 • 47
 • 09

Rs.2,408,900

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 111 | 2018-தை-20 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 41
 • 46
 • 53
 • 58
 • 01
 • zodiac_sign

Rs.8,541,076

தசலக்ஷபதி - 41 | 2018-தை-17 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 10
 • 18
 • 26
 • G
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்