அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.102,405,512/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,517,700/-

 • நியத்த ஜய
  Rs.10,684,632/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.56,060,040/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 76 | 2017-புரட்டாசி-21 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 21
 • 23
 • 28
 • 32
 • 04
 • zodiac_sign

Rs.17,017,622

சுப்பர் போல் - 705 | 2017-புரட்டாசி-21 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 06
 • 10
 • 14
 • 29
 • K

Rs.60,138,140

ஜயோதா - 1400 | 2017-புரட்டாசி-21 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 18
 • 23
 • 26
 • 61
 • E

Rs.10,570,300

அத கோடிபதி - 22 | 2017-புரட்டாசி-21 வியாழக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 14
 • 18
 • 41
 • 66
 • D

Rs.56,060,040

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2932 | 2017-புரட்டாசி-20 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 20
 • 29
 • 46
 • 64
 • 08
 • J

Rs.42,715,565

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 196 | 2017-புரட்டாசி-20 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 02
 • 22
 • 34
 • 45
 • 11

Rs.2,157,352

தசலக்ஷபதி - 24 | 2017-புரட்டாசி-20 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 22
 • 32
 • 45
 • R
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

நியத்த ஜய - 601 | 2017-புரட்டாசி-19 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 18
 • 37
 • 54
 • 56
 • D

Rs.10,684,632

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2187 | 2017-புரட்டாசி-19 செவ்வாய்க்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 24
 • 36
 • 52
 • 57
 • zodiac_sign

Rs.2,517,700

கோடிபதி சனிதா - 191 | 2017-புரட்டாசி-19 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 03
 • 16
 • 18
 • 36
 • B

Rs.102,405,512

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்