அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.37,062,415/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.56,248,536/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.15,521,018/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 177 | 2017-ஆவணி-18 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 31
 • 32
 • 70
 • 76
 • Z

Rs.98,634,636

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2173 | 2017-ஆவணி-18 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 14
 • 41
 • 44
 • 53
 • zodiac_sign

Rs.3,212,728

நியத்த ஜய - 592 | 2017-ஆவணி-18 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 11
 • 28
 • 39
 • 49
 • Y

Rs.32,497,691

ஜயோதா - 1390 | 2017-ஆவணி-17 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 21
 • 23
 • 54
 • 57
 • N

Rs.17,091,844

சுப்பர் போல் - 690 | 2017-ஆவணி-17 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 05
 • 06
 • 16
 • 56
 • S

Rs.56,248,536

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 66 | 2017-ஆவணி-17 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 20
 • 25
 • 35
 • 55
 • 02
 • zodiac_sign

Rs.15,521,018

தசலக்ஷபதி - 19 | 2017-ஆவணி-16 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 08
 • 26
 • 44
 • R
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2917 | 2017-ஆவணி-16 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 59
 • 61
 • 63
 • 73
 • 14
 • K

Rs.37,062,415

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 186 | 2017-ஆவணி-16 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 01
 • 09
 • 25
 • 52
 • 02

Rs.3,277,616

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்