அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.46,965,620/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.42,598,496/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.18,119,758/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.64,413,420/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

நியத்த ஜய - 610 | 2017-ஐப்பசி-20 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 42
 • 43
 • 52
 • 65
 • M

Rs.12,231,800

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2200 | 2017-ஐப்பசி-20 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 12
 • 38
 • 56
 • 58
 • zodiac_sign

Rs.3,550,456

கோடிபதி சனிதா - 204 | 2017-ஐப்பசி-20 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 11
 • 40
 • 42
 • 43
 • E

Rs.75,754,984

அத கோடிபதி - 51 | 2017-ஐப்பசி-20 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 01
 • 03
 • 11
 • 26
 • E

Rs.64,413,420

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 84 | 2017-ஐப்பசி-19 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 12
 • 17
 • 20
 • 40
 • 06
 • zodiac_sign

Rs.18,119,758

சுப்பர் போல் - 717 | 2017-ஐப்பசி-19 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 15
 • 22
 • 59
 • 73
 • M

Rs.42,598,496

ஜயோதா - 1408 | 2017-ஐப்பசி-19 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 19
 • 24
 • 33
 • 60
 • Z

Rs.10,741,276

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2944 | 2017-ஐப்பசி-18 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 19
 • 29
 • 71
 • 25
 • O

Rs.46,965,620

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 204 | 2017-ஐப்பசி-18 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 23
 • 42
 • 46
 • 56
 • 06

Rs.3,277,848

தசலக்ஷபதி - 28 | 2017-ஐப்பசி-18 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 01
 • 50
 • 51
 • I
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்