அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கலெக்ஸி ஸ்டார்
  Rs.4,205,880/-

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.88,428,160/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,533,104/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.51,380,330/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 129 | 2018-பங்குனி-24 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 08
 • 21
 • 24
 • 60
 • 03
 • zodiac_sign

Rs.11,050,676

சுப்பர் போல் - 784 | 2018-பங்குனி-24 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 14
 • 18
 • 28
 • 56
 • V

Rs.59,145,924

அத கோடிபதி - 206 | 2018-பங்குனி-24 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 05
 • 58
 • 59
 • 63
 • I

Rs.51,380,330

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3011 | 2018-பங்குனி-24 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 12
 • 36
 • 38
 • 56
 • 24
 • G

Rs.35,909,485

நியத்த ஜய - 654 | 2018-பங்குனி-23 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 08
 • 25
 • 39
 • 48
 • Z

Rs.12,864,220

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2269 | 2018-பங்குனி-23 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 34
 • 36
 • 55
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.2,533,104

கோடிபதி சனிதா - 270 | 2018-பங்குனி-23 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 28
 • 37
 • 49
 • 50
 • B

Rs.88,428,160

ஜயோதா - 1452 | 2018-பங்குனி-22 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 11
 • 13
 • 50
 • 59
 • I

Rs.18,605,108

தசலக்ஷபதி - 50 | 2018-பங்குனி-21 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 06
 • 11
 • 17
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 245 | 2018-பங்குனி-18 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 40
 • 43
 • 52
 • 55
 • 01

Rs.4,205,880

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்