அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.58,463,472/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.43,303,444/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.10,503,734/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

கோடிபதி சனிதா - 129 | 2017-சித்திரை-28 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 02
 • 06
 • 24
 • 36
 • F

Rs.84,402,508

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2125 | 2017-சித்திரை-28 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 10
 • 18
 • 28
 • 56
 • zodiac_sign

Rs.2,335,252

நியத்த ஜய - 560 | 2017-சித்திரை-28 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 03
 • 13
 • 23
 • 48
 • C

Rs.26,370,855

ஜயோதா - 1359 | 2017-சித்திரை-27 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 08
 • 50
 • 52
 • 60
 • F

Rs.10,835,580

சுப்பர் போல் - 643 | 2017-சித்திரை-27 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 31
 • 36
 • 72
 • 73
 • V

Rs.43,303,444

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 35 | 2017-சித்திரை-27 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 08
 • 23
 • 34
 • 44
 • 06
 • zodiac_sign

Rs.10,503,734

தசலக்ஷபதி - 4 | 2017-சித்திரை-26 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 15
 • 16
 • 22
 • Q
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2870 | 2017-சித்திரை-26 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 12
 • 28
 • 49
 • 72
 • 18
 • K

Rs.58,463,472

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 155 | 2017-சித்திரை-26 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 09
 • 18
 • 38
 • 58
 • 01

Rs.2,435,340

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்