அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.51,232,815/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.45,516,584/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.5,856,264/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.51,981,215/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 216 | 2017-கார்த்திகை-17 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 39
 • 47
 • 55
 • 80
 • C

Rs.75,299,928

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2212 | 2017-கார்த்திகை-17 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 09
 • 11
 • 32
 • 43
 • zodiac_sign

Rs.3,726,552

நியத்த ஜய - 618 | 2017-கார்த்திகை-17 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 27
 • 32
 • 37
 • 50
 • C

Rs.13,513,820

ஜயோதா - 1416 | 2017-கார்த்திகை-16 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 06
 • 11
 • 37
 • 55
 • W

Rs.12,209,260

தசலக்ஷபதி - 32 | 2017-கார்த்திகை-15 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 09
 • 33
 • 42
 • A
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 212 | 2017-கார்த்திகை-15 புதன்கிழமை

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 06
 • 22
 • 57
 • 58
 • 07

Rs.4,419,856

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்