அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • ஜயோதா
  Rs.17,205,520/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.30,792,985/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.56,363,492/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.52,913,075/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 241 | 2018-மாசி-25 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 04
 • 17
 • 24
 • 32
 • 05

Rs.3,679,380

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2255 | 2018-மாசி-25 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 02
 • 16
 • 32
 • 43
 • zodiac_sign

Rs.12,187,092

கோடிபதி சனிதா - 259 | 2018-மாசி-25 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 32
 • 72
 • 76
 • 80
 • T

Rs.85,812,820

அத கோடிபதி - 179 | 2018-மாசி-25 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • 09
 • 49
 • 58
 • 70
 • D

Rs.52,913,075

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 121 | 2018-மாசி-24 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 14
 • 22
 • 23
 • 58
 • 05
 • zodiac_sign

Rs.9,955,620

சுப்பர் போல் - 772 | 2018-மாசி-24 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 15
 • 32
 • 57
 • 69
 • W

Rs.56,363,492

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 2999 | 2018-மாசி-24 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 06
 • 12
 • 14
 • 51
 • X

Rs.30,792,985

நியத்த ஜய - 646 | 2018-மாசி-23 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 18
 • 24
 • 27
 • 63
 • R

Rs.11,605,272

ஜயோதா - 1444 | 2018-மாசி-22 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 14
 • 16
 • 30
 • 54
 • Z

Rs.17,205,520

தசலக்ஷபதி - 46 | 2018-மாசி-21 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 04
 • 30
 • 49
 • H
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்