அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

லாட்டரிகள்

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள். 70 பந்துகளில் 04 இலக்கங்கள் ஓர் இயந்திரத்திலிருந்து தெரிவுசெய்யப்படும்.
போனஸ் இலக்கம் – அதே இயந்திரத்திலிருந்து எஞ்சிய 66 பந்துகளில் ஓர் இலக்கம் தெரிவுசெய்யப்படும்
ஆங்கில எழுத்து – வேறொரு இயந்திரத்திலிருந்து 26 ஆங்கில அரிச்சுவ

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

எந்த ஒற்றை எண் Rs.20.00
Rs.20.00
எந்த எண் 2 Rs.100.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.1,000.00
4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
எந்த 1 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.40.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.10,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.30,000,000.00
எந்த எண் 1 + போனஸ் எண் Rs.100.00
எந்த எண் 2 + போனஸ் எண் Rs.500.00
எந்த எண் 3 + போனஸ் எண் Rs.100,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் பச்சை நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை பி.ப 9.30 ச்சனல் ஐ இல் வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மு.ப 8.00

ஜயோதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
ஜயோதா

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 65 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்க்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.
சுப்பர் இலக்கம் – மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 26 ஆங்கில அரிச்சுவடி எழுத்திலிருந்து ஒர் (01) எழுத்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20.00
ஏதேனும் 1இலக்கத்துக்கு Rs.20.00
எந்த எண் 2 Rs.100.00
எந்த 3 எண்கள் எண் Rs.1,000.00
4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.40.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.50,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.10,000,000.00

தேதி வரைய

மஞ்சள் நிறச் சீட்டு வாரத்தின் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமைகளிலும் செம்மஞ்சள் நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமை பி.ப 9.30
ச்சனல் ஐ இல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மு.ப 8.00

கலெக்ஸி ஸ்டார்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
கலெக்ஸி ஸ்டார்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 60 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.
நட்சத்திர இலக்கம் – மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 12 பந்துகளிலிருந்து ஒர் (01) இலக்கம் தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 1இலக்கம் Rs.20.00
நட்சத்திர இலக்கம் Rs.20.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம் Rs.60.00
ஏதேனும் 2 இலக்கம் Rs.40.00
ஏதேனும் 2 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம் Rs.200.00
ஏதேனும் 3 இலக்கம் Rs.1,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம் Rs.10,000.00
ஏதேனும் 4 இலக்கம் Rs.500,000.00
4 இலக்கம் + நட்சத்திரஇலக்கம் Rs.2,000,000.00

தேதி வரைய

வாரத்தின் ஒவ்வொரு ஞாயிறு மற்றும்புதன் கிழமைகளில் ‘கலெக்ஸி ஸ்டார் ’சீட்டிழுக்கப்படும்

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் ஞாயிறு மற்றும் வியாழக்கிழமை பி.ப 9.30
ச்சனல் ஐ இல் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை மு.ப 8.00

நியத்த ஜய

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
நியத்த ஜய

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 65 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.
ஒர் ஆங்கில எழுத்து– மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 26 ஆங்கில அரிச்சுவடி எழுத்துகளிலிருந்து ஒர் (01) எழுத்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 01இலக்கம் Rs.20.00
ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20.00
எந்த 2 எண்கள் Rs.60.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.1,000.00
எந்த 4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 1 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.40.00
ஏதேனும் 2 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.1,000.00
ஏதேனும் 3 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.50,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.10,000,000.00

தேதி வரைய

மஞ்சள் நிறச் சீட்டு வாரத்தின் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும்
நீல நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல்1 இல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை பி.ப 9.45
ச்சனல் ஐ இல் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை மு.ப 8.00

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
லக்கின அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

1 வது படி – 61 பந்துகளில் 4 தெரிவுசெய்யப்படும்.
2 வது படி – 12 லக்கினச் சின்னங்களில் ஒன்று தெரிவுசெய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 01இலக்கம் Rs.20.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம் Rs.40.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம் Rs.1,000.00
04 இலக்கம் Rs.500,000.00
ஏதேனும் 01இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.60.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.200.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.10,000.00
04 இலக்கம் + லக்கின சின்னம் Rs.2,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிறச் சீட்டு வாரத்தின் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும் சிவப்பு நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை பி.ப 9.30 ச்சனல் ஐ இல் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மு.ப 8.00

சுப்பர் போல்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சுப்பர் போல்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 73 பந்துகளில் 4 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும். இன்னுமொரு இயந்திரத்தில் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் [1] ஒரு பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20.00
ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது 2 இலக்கங்களிற்கு Rs.100.00
ஏதாவது 3 இலக்கங்களிற்கு Rs.2,000.00
4 இலக்கங்களிற்கு Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.40.00
ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.1,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.20,000.00
4 இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.40,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிற டிக்கெட்கள் சனிக்கிழமைகளிலும், பச்சை நிற டிக்கெட்கள் வியாழகிழமைகளிலும், ஊதா நிற டிக்கெட்கள் திங்கட்கிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

அபிவிருத்தி இலட்சாதிபதி

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அபிவிருத்தி இலட்சாதிபதி

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 50 பந்துகளில் 3 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது 2 இலக்கங்களிற்கு Rs.200.00
ஏதாவது 3 இலக்கங்களிற்கு Rs.100,000.00

தேதி வரைய

சிவப்பு நிற டிக்கெட்கள் ஒவ்வொரு திங்கள்கிழமைகளிலும்,

ஒளிபரப்பு நேரம்

இரவு 9.45 மணிக்கு ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமைகளிலும் தேசிய ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்படும்.

கோடிபதி சனிதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
கோடிபதி சனிதா

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 80 பந்துகளில் 4 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும். இன்னுமொரு இயந்திரத்தில் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் [1] ஒரு பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது ஒரு ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.20.00
ஏதேனும் 1 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.40.00
எந்த 2 எண்கள் Rs.100.00
ஏதேனும் 2 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.2,000.00
ஏதேனும் 3 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20,000.00
எந்த 4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.75,000,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிற டிக்கெட்கள் செவ்வாய்கிழமைகளிலும், செம்மஞ்சள் நிற டிக்கெட்கள் வெள்ளிகிழமைகளிலும், பச்சை நிற டிக்கெட்கள் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இரவு 9.30 மணிக்கு ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும். தேசிய ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்படும்.

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்தில் 60 பந்துகளில் இருந்து 4 பந்துகள் தெரிவு செய்யப்படும் மற்றுமொரு இயந்திரத்தில் இருந்து 6 பந்துகளில் 1 தெரிவு செய்யப்படும். மற்றுமொரு இயந்திரத்தில் இருந்து 12 மாதங்களில் 1 பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது இலக்கம் 1 ற்கு Rs.20.00
ஏதாவது இலக்கம் 2 ற்கு Rs.100.00
ஏதாவது இலக்கம் 3 ற்கு Rs.1,000.00
ஏதாவது இலக்கம் 4 ற்கு Rs.500,000.00
ஏதாவது இலக்கம் 1 உடன் அதிர்ஷ்ட மாதத்திற்கு Rs.40.00
ஏதாவது இலக்கம் 2 உடன் அதிர்ஷ்ட மாதத்திற்கு Rs.200.00
ஏதாவது இலக்கம் 3 உடன் அதிர்ஷ்ட மாதத்திற்கு Rs.5,000.00
இலக்கம் 4 உடன் அதிர்ஷ்ட மாதத்திற்கு Rs.2,000,000.00
இலக்கம் 4 உடன் சுப்பர் இலக்கத்திற்கு Rs.1,000,000.00
இலக்கம் 4 உடன் அதிர்ஷ்ட மாதத்திற்கும் சுப்பர் இலக்கத்திற்கும் Rs.5,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிற டிக்கட்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் சிவப்பு நிற டிக்கட்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் இரவு 9.30 ற்கு

தசலக்ஷபதி

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
தசலக்ஷபதி

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது இலக்கம் 1 ற்கு Rs.20.00
ஏதாவது இலக்கம் 2 ற்கு Rs.200.00
ஏதாவது இலக்கம் 3 ற்கு Rs.100,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.100.00
ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.1,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து + அதிர்ஷ்டமான நாள் Rs.2,290,000.00

தேதி வரைய

ஒளிபரப்பு நேரம்