அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

Eastern Province New Branch Open by Chairman of Development Lotteries Board

03-March-2017

Eastern Province New Branch Open by Chairman of Development Lotteries Board on 23rd February 2017. , For this occasion, General Manager & Deputy General Manager Marketing participated.


லக்கின அதிர்ஷ்டம் “ராசி அதிர்ஷ்டம்” எனும் பெயரில் வடகிழக்கு சந்தைக்கு.
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையில் வெசாக் போய தின தான நிகழ்வு.
புதிய ஐடி பிரிவின் திறப்பு விழா