அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

DLB dedicated to uplift the livelihoods of under-privileged communities in the Country

10-March-2017

In keeping with the mission of DLB to enrich the lives of rural Sri Lankans and uplifting the livelihoods of under-privileged communities in the Country, DLB extended its support to Sirasa Gammadda program by donating Rs. 1.4 Million for the library project in Kumbukandana Primary School at Wilgamuwa DS in Mathale District.

Mr. Saman Jayasinghe, the General Manager  was the Chief Guest at the opening ceremony which was held on 1st March 2017 at 11.30 a.m. while Ms. Asankhaa Gunasinghe, Asst. General Manager also participated for this event.

DLB yet again, proved their commitment to the  enrich the lives of rural Sri Lankans in executing projects such as the above mentioned.


கோடிபதி சனிதா மேலும் கோடீஷ்வரர்  ஒருவரை உருவாக்கியது!
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மாவட்ட விற்பனை விநியோக முகவர் சந்திப்பு
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் தலைவராக எஸ்.ஏ.பி. சூரியப்பெரும நியமனம்