அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

Scooter bicycle winners of Super Ball & Jayoda Lottery

17-March-2017


அபிவிருத்தி லொத்தரின் “ டிக்கட் 1 சான்ஸ் 2”
காலி, மாத்தறை மற்றும் அம்பந்தோட்டை ஆகிய பிரதேசங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படட அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை முகவர்களுக்கும் அவர்களது உதவியாளர்களும்  நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட்து..
லக்கின அதிர்ஷ்டம் “ராசி அதிர்ஷ்டம்” எனும் பெயரில் வடகிழக்கு சந்தைக்கு.