සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිතයින් සහ අලෙවි සහයකයින් සඳහා ගංවතුර ආධාර සහ අලෙවි උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහන

16-June-2017

2017 වර්ෂයේ මැයි මාසයේ පැවැති ගංවතුර හා නායයෑම් නිසා පීඩාවට පත් ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිතයින් සහ අලෙවි සහයකයින් සඳහා ගංවතුර ආධාර සහ අලෙවි උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් 2017/06/11 දින ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාතර සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගනයේදී පවත්වන ලදි. එහිදී ලොතරැයි අලෙවි ජාලයට අනුබද්ධිතව පීඩාවට පත්වු 203 සඳහා වියලි සලාක බෙදාදුන් අතර අලෙවි කටයුතු සාර්ථකව සිදුකරගැනීම සඳහා අලෙවි කුටි 26ක්ද, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර කට්ටල 51ක්ද බෙදා දෙන ලදි. එම අවස්ථාවට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති රොමේෂ්  ජයවර්ධන මැතිතුමා හා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි(අලෙවි) අනුර ජයරත්න මහතා ඇතුඵ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි විය.


DLB considering online lottery for Millennials
Saturday Fortune Now On Mondays