அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

35 Anniversary Celebration of DLB

19-January-2018

Development lotteries board celebrates 35 year to day. Since we starts on 1983 19th of January we give away millions & millions of prizes for our valuble customers and also funded for Mahapola & the President fund and serve our mother country in many ways. Celebrating this memorial day development lotteries board conduct Pirith chanting event on whole night yesturday. DLB chairman Sena Supriyapperuma, all top level management, Staff members, Distributors and agents are present onthe event.


சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டத்தின் 3000 ஆவது சீட்டிழுப்பு பெப்ரவரி 26ம் திகதி
அபிவிருத்தி லொத்தா; சபையிடமிருந்து திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கு 30 விற்பனை குடில்கள் வழங்கப்பட்டன
DLB ‘Kotipathi Shanida’ launches special lottery offering amazing prizes