සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2906 | 2017-ජුලි-22 සෙනසුරාදා

 • 08
 • 15
 • 30
 • 55
 • 71
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1382 | 2017-ජුලි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 22
 • 27
 • 31
 • 54
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 178 | 2017-ජුලි-19 බදාදා

 • 11
 • 30
 • 48
 • 49
 • 01

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 584 | 2017-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • 04
 • 22
 • 62
 • 63
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2161 | 2017-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • 08
 • 36
 • 46
 • 55

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 679 | 2017-ජුලි-22 සෙනසුරාදා

 • 30
 • 31
 • 41
 • 64
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 165 | 2017-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • 27
 • 41
 • 61
 • 73
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 59 | 2017-ජුලි-22 සෙනසුරාදා

 • 26
 • 39
 • 42
 • 63
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 15 | 2017-ජුලි-19 බදාදා

 • 03
 • 05
 • 06
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්