සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2893 | 2017-ජූනි-21 බදාදා

 • 16
 • 48
 • 56
 • 57
 • 50
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1373 | 2017-ජූනි-19 සදුදා

 • 12
 • 24
 • 34
 • 45
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 170 | 2017-ජූනි-21 බදාදා

 • 03
 • 11
 • 22
 • 36
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 575 | 2017-ජූනි-20 අඟහරුවාදා

 • 07
 • 18
 • 38
 • 49
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2148 | 2017-ජූනි-20 අඟහරුවාදා

 • 04
 • 10
 • 15
 • 16

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 665 | 2017-ජූනි-19 සදුදා

 • 08
 • 48
 • 52
 • 53
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 152 | 2017-ජූනි-20 අඟහරුවාදා

 • 22
 • 23
 • 28
 • 58
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 49 | 2017-ජූනි-17 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 07
 • 11
 • 32
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 11 | 2017-ජූනි-21 බදාදා

 • 02
 • 08
 • 53
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්