සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 81 | 2017-නොවැ-19 ඉරිදා

 • 03
 • 08
 • 21
 • 57
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2957 | 2017-නොවැ-18 සෙනසුරාදා

 • 02
 • 09
 • 41
 • 73
 • 20
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 213 | 2017-නොවැ-19 ඉරිදා

 • 08
 • 16
 • 40
 • 53
 • 12

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 618 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

 • 27
 • 32
 • 37
 • 50
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2213 | 2017-නොවැ-19 ඉරිදා

 • 23
 • 49
 • 54
 • 55

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 730 | 2017-නොවැ-18 සෙනසුරාදා

 • 28
 • 33
 • 50
 • 58
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 217 | 2017-නොවැ-19 ඉරිදා

 • 03
 • 07
 • 18
 • 53
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 93 | 2017-නොවැ-18 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 14
 • 22
 • 28
 • 06

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 32 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

 • 09
 • 33
 • 42
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1416 | 2017-නොවැ-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 06
 • 11
 • 37
 • 55
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්