සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 146 | 2018-ජන-23 අඟහරුවාදා

 • 35
 • 41
 • 52
 • 57
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2985 | 2018-ජන-22 සදුදා

 • 37
 • 50
 • 60
 • 67
 • 34
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 231 | 2018-ජන-21 ඉරිදා

 • 07
 • 30
 • 31
 • 47
 • 09

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 637 | 2018-ජන-23 අඟහරුවාදා

 • 12
 • 19
 • 25
 • 55
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2241 | 2018-ජන-23 අඟහරුවාදා

 • 42
 • 44
 • 46
 • 47

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 758 | 2018-ජන-22 සදුදා

 • 12
 • 24
 • 31
 • 40
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 245 | 2018-ජන-23 අඟහරුවාදා

 • 15
 • 41
 • 50
 • 52
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 111 | 2018-ජන-20 සෙනසුරාදා

 • 41
 • 46
 • 53
 • 58
 • 01

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 41 | 2018-ජන-17 බදාදා

 • 10
 • 18
 • 26
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1435 | 2018-ජන-22 සදුදා

 • 01
 • 26
 • 29
 • 42
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්