සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 79 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

 • 22
 • 28
 • 29
 • 70
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2956 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

 • 13
 • 26
 • 71
 • 75
 • 70
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 212 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

 • 06
 • 22
 • 57
 • 58
 • 07

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 618 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

 • 27
 • 32
 • 37
 • 50
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2212 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

 • 09
 • 11
 • 32
 • 43

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 729 | 2017-නොවැ-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 27
 • 57
 • 64
 • 70
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2017-මාර්තු-29 බදාදා

 • 31
 • 34
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 216 | 2017-නොවැ-17 සිකුරාදා

 • 39
 • 47
 • 55
 • 80
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 92 | 2017-නොවැ-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 22
 • 25
 • 35
 • 50
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 32 | 2017-නොවැ-15 බදාදා

 • 09
 • 33
 • 42
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1416 | 2017-නොවැ-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 06
 • 11
 • 37
 • 55
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්